Regulamin Black Week

Regulamin Promocji „Black Week”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorami promocji „Black Week” jest APLO Jacek Grabski, ul. Waniliowa 3D, 02-969 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP: 9511585667, REGON: 385219763, (zwani dalej łącznie: Organizator).

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

Promocja prowadzona jest terenie Rzeczpospolitej.

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadaszenia tarasu Pergoli Tarasowej od APLO (Bioclimatic PRO, Bioclimatic, Modern, Premium, Prestige, Comfort, Nice, Summer, Spring) lub zabudowę tarasu (przeszklenia, shuttersy, rolety ZIP).

Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu, zabudowę tarasu lub zakup akcesoriów wymienionych w ust. 4 w terminie do 26.11.2023 r.

II. Zasady promocji

Czas trwania Promocji: od 20.11.2023 r. do 26.11.2023 r.

Oferta przedstawiana Uczestnikowi drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w salonie jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.aplo.com.pl/black-week.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@aplo.com.pl

Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać́ dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego złożona została reklamacja (w trybie Odpowiedz).